🎄 H A P P Y 🎄 N E W 🎄 Y E A R 🎄

Addewid Twf GwyrddRydym wedi ymrwymo i gymryd camau rhagweithiol i wella ein cynaliadwyedd, gan ddangos ein heffaith gadarnhaol ar bobl a lleoedd o’n cwmpas, yn ogystal ag ymuno â chymuned gynyddol o sefydliadau blaengar sy’n helpu Cymru a’r blaned i drawsnewid ar gyfer dyfodol carbon isel.

Rydym yn gweithio tuag at

  • gweithio gyda chyflenwyr cyfrifol i annog arfer da o fewn ein cadwyn gyflenwi drwy gynyddu cyfran y cyflenwyr sydd wedi’u lleoli yn ein rhanbarth, dewis cyflenwyr yn seiliedig ar eu harferion da amlwg.
  • lleihau cyn lleied â phosibl o gynhwysion a deunyddiau crai, gan ddewis prosesau a thechnolegau ar gyfer eu defnydd effeithlon o adnoddau yn ogystal â’r gwasanaethau a ddarperir gan ddefnyddio cyn lleied â phosibl o adnoddau naturiol.
  • sicrhau bod pecynnu yn diogelu cynhyrchion a'r amgylchedd tra hefyd yn gwirio i sicrhau ei fod yn bodloni gofynion swyddogaethol, bod pwysau'n cael ei leihau a hefyd wedi'i ddylunio i'w ailddefnyddio, ei ailgylchu neu ei gompostio lle bynnag y bo modd.
  • defnyddio trafnidiaeth effeithlon a lleihau'r defnydd o gerbydau a gwella effeithlonrwydd tanwydd ac os cânt eu defnyddio yn cael eu cadw yn y cyflwr gorau posibl, caiff cludiant cyflenwi a danfon ei gydgysylltu i leihau'r defnydd o danwydd a milltiredd yn ogystal â rhediadau dosbarthu â busnesau lleol eraill.

Darllen pellach: www.businesswales.gov.wales/green-growth-pledge